Thời gian hoàn vốn | Haas CNC

Thời gian hoàn vốn được tính theo công thức như thế nào? sau đây ta tìm hiểu về hiệu quả kinh tế khi gia công chi tiết trên máy CNC là chỉ tiêu quan trọng để xác định sự cần thiết sử dụng máy CNC trong quá trình công nghệ và phạm vi ứng dụng của nó. Các máy CNC có giá thành rất cao so với các máy vạn năng thông thường, vì vậy hiệu quả sử dụng chúng phải được thể hiện ở năng suất lao động, độ chính xác, hệ số chất tải và khả năng thực hiện các chương trình đã được lập sẵn.

Các chỉ tiêu của hiệu quả kinh tế.

Các chỉ tiêu của hiệu quả kinh tế khi gia công trên máy CNC là: hiệu quả kinh tế hàng năm Eo; thời gian hoàn vốn To; hiệu quả kinh tế trong suốt thời gian sử dụng máy Ec, và giảm giá thành gia công ΔC.

Hiệu quả kinh tế hàng năm.

Hiệu quả kinh tế hàng năm Eo, khi sử dụng máy CNC được xác định bằng hiệu các chi phí quy đổi hàng năm để chế tạo một khối lượng sản phẩm như nhau:

Eo= P1 – P2 = (C1+mk1)β – (C2+mk2)           (đồng)                                      (1)

Ở đây:

 • Eo được tính theo đồng Việt Nam
 • P1. P– chi phí quy đối trong một năm của phương án chuẩn (gia công trên máy vạn năng) và phương án mới (gia công trên máy CNC) và được tính theo đồng Việt Nam
 • C1, C2 – giá thành gia công trong cả năm của phương án chuẩn và phương án mới (đồng)
 • k1 ,k2 – vốn đầu tư cố định và lưu động (đồng)
 • β – hệ số chi phí quy đổi, β = xy (x là hệ số tăng năng suất tương đối của máy CNC so với máy vạn năng: y là tỷ số giữa quỹ thời gian nguyên công của máy CNC và máy vạn năng);
 • m- hệ số hiệu quả đấu tư (m=0,15).

Ta thấy hiệu quả kinh tế hàng năm của máy CNC tăng khi β tăng, C2 và k2 giảm. Trong trường hợp này hệ số x trong công thức β=xy (x luôn >1) tăng chi phí quy đổi theo phương án chuẩn (máy vạn năng) giảm chi phí quy đối theo phương án mới (máy CNC), nói cách khác, năng suất gia công tăng làm cho chi phí quy đổi máy CNC giảm xuống so với chi phí quy đổi dùng máy vạn năng.

Thời gian hoàn vốn.

Thời gian hoàn vốn To, khi sử dung máy CNC được xác đinh theo thức:

To = (k2 – βk1)/(βC1 – C2)             (năm)                 (2)

Gia công trên máy CNC chỉ có hiệu quả khi To < 1/m. Với m = 0,15 thì thời gian hoàn vốn To<6÷7 năm.

Hiệu quả kinh tế trong suốt thời gian sử dụng máy CNC.

Ec là hiệu quả kinh tế trong suốt thời gian sử dụng máy CNC. Để xác định Ec ta dùng công thức sau:

Ec = (E0(T2+ m)/ α     (năm)      (3)

Ở đây:

α – hệ so chi phí lắp đặt máy CNC: α =1,1

T2 – thời gian sử dụng máy (năm).

Giảm giá thành gia công.

Giảm gia thành gia công ΔC được xác định theo công thức:

ΔC = βC 1 C 2   (4)

Ở đây:

C1, C2 giá thành gia công trong của phương án chuẩn (gia công trên máy văn năng) và phương án mới (gia công trên máy CNC)

β – hệ số chi phí quy đổi (xem mục 1).

Giá thành gia công C (C1 hoặc C2) được tính theo công thức đơn giảm nhất để so sánh:

C = L (1 + Z/100)      (đồng)          (5)

Ở đây:

L – tiền lương công nhân (đồng)

Z – phần trăm chi phí phân xưởng từ L(%) (giá trị Z phụ thuộc vào mức độ tự động hoá sản xuất).

Thực tế cho thấy khi tính giá thành gia công trên máy CNC thì Z=140% đối với máy CNC thế hệ đầu tiên và Z=600% đối với máy khoan CNC có đầu rovonve 6 trục.

Để xác đinh chính xác mức độ giảm giá thành gia công khi sử dụng máy CNC cần phải tính tất cả các khoản phương án (phương án gia công trên máy vạn năng và phương án gia công trên máy CNC) rồi so sánh với nhau.

Cần nhớ rằng giá mua máy và sử dung máy CNC cao hơn nhiều lần so với các máy vạn năng thông thường. Giá mua dụng cụ cắt cũng cao hơn so với dụng cụ cắt trên các máy vạn năng, vì vậy trong chương trình chế độ cắt tôi ưu phải tính đến tuổi bền của dụng cụ. Tuổi bền của dụng cụ có thể giảm chút ít để tăng tốc độ cắt nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế gia công.

Haas Automation là nhà chế tạo máy CNC hàng đầu nước Mỹ, nhưng lại có giá phải chẳng. 

Nâng cao hiệu quả gia công trên máy CNC.

Kinh nghiệm sản xuất với các máy CNC cho phép xác định phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả gia công. Sau đây là các phương hướng đó:

 1. Tự động hoá lập trình nhằm giảm chi phí và tối ưu hoá quá trình gia công trên máy CNC.
 2. Điều khiển các máy bằng máy vi tính.
 3. Điều khiển thích nghi các máy CNC.
 4. Mở rộng phạm vi công nghệ của các máy CNC.
 5. Hoàn thiên cơ cấu truy nhập thông tin và cơ cấu điều khiển rút gọn của máy CNC.
 6. Trang bị cho các máy CNC cơ cấu tự động cấp phôi và chuyển phôi ra ngoài.
 7. Nâng cao độ an toàn của máy CNC.
 8. Hoàn thiện phương pháp sử dung máy CNC.

Các yếu tố đảm bảo gia công tối ưu trên máy CNC.

Các yếu tố giảm giá thành gia công.

 1. Chọn chi tiệt và tính công nghệ thích hợp cho từng máy CNC cụ thể.
 2. Chọn quy trình công nghệ tối ưu với quỹ đạo chạy dao gia công và chạy nhanh ngắn nhất.
 3. Chọn chế độ cắi tối ưu.
 4. Chi phí thời gian ít nhất cho bước chạy dao nhanh.
 5. Tập trung nguyên công.
 6. Điểu khiển thích nghi quá trình gia công theo các thông số đã chọn
 7. Đảm bảo thời gian cắt hợp lý khi có lệnh chờ của chương trình điều khiển.
 8. Tổ chức đứng nhiều máy.
 9. Nâng cao độ chính xác của phôi, giảm lượng dư gia công.
 10. Tối ưu hoá tiến trình công nghệ và phiếu nguyên công.
 11. Giảm chi phí cho chương trình điểu khiển.
 12. Giảm chi phí của dụng cu cắt (nhờ giảm độ mòn kích thrớc).
 13. Giảm chu kỳ chuẩn bị và thời gian điều chỉnh các đồ gá.
 14. Tăng số phu tải của máy.

Các yếu tố nâng cao năng suất lao động.

Để nâng cao năng suất lao dòng khi gia công trên máy CNC ngoài các yêu tố 1÷10 và 13, 14 trong mục Các yếu tố giảm giá thành gia công còn có các yếu tố sau đây:

 1. Tự động bẻ phoi và tự động chuyển phoi ra ngoài vùng gia công của máy.
 2. Gia công bằng nhiều dao và tự động thay dao.
 3. Tự động thay các cụm trục chính của máy.
 4. Gia công song song – nối tiếp và gia công song song.
 5. Gia công trên dày chuyền tự động với các máy CNC.
 6. Sử dụng dao lắp ghép và dao tổ hợp nhiều lưỡi cắt.
 7. Nâng cao độ an toàn của máy CNC và các thiết bị phu kèm theo.

Các yếu tố giảm chi phí qui đổi và tăng hiệu quả kinh tế hàng năm.

 1. Giảm giá thành gia công chi tiết.
 2. Tăng năng suất lao động.
 3. Giảm vốn đầu tư (tới mức tối thiếu) cho máy, nhà xưởng, đồ gá, chương trình điểu khiển và đào tạo cắn bộ
 4. Giảm chu kỳ chuẩn bị và chi phí cho chương trình điều khiển bằng cách tự động hoá hóa lập trình.

Đặc trưng của công nghệ trên máy CNC đòi hỏi phải đào tạo đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên, đặc biệt là cán bộ lập trình có đủ trình độ chuyên môn để hoạt động trong linh vực này.

Sử dụng máy CNC không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn ý nghĩa về lượng lao động có trình độ cao. Các kỹ sư lập trình, thợ điểu chỉnh và công nhân đứng máy không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện dai nước. Sau nữa, việc sử dụng các máy CNC tạo điều kiện để tăng thu nhập kinh tế cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này, đồng thời nó cũng là yếu tố quan trong để tăng GDP của đất nước.

Như vậy chúng ta đã biết được thời gian hoàn vốn là bao lâu? Trung bình tại Việt Nam thời gian hoàn vốn từ 3 – 5 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *