Showing all 11 results

Các trung tâm tiện hiệu suất cao Haas ST-Series được thiết kế từ đầu để cung cấp sự linh hoạt trong thiết lập, độ cứng vững cao và độ ổn định cao.

MÁY TIÊN CNC ST-SERIES

Máy Tiện CNC | Haas ST-10

$44,995

MÁY TIÊN CNC ST-SERIES

Máy tiện CNC | Haas ST-10Y

$78,995

MÁY TIÊN CNC ST-SERIES

Máy tiện CNC | Haas ST-15

$49,995

MÁY TIÊN CNC ST-SERIES

Máy tiện CNC | Haas ST-15Y

$83,995

MÁY TIÊN CNC ST-SERIES

Máy Tiện CNC | Haas ST-20

$59,995

MÁY TIÊN CNC ST-SERIES

Máy tiện CNC | Haas ST-20Y

$88,995

MÁY TIÊN CNC ST-SERIES

Máy tiện CNC | Haas ST-25

$62,995

MÁY TIÊN CNC ST-SERIES

Máy tiện CNC | Haas ST-25Y

$98,995

MÁY TIÊN CNC ST-SERIES

Máy tiện CNC | Haas ST-30

$67,995

MÁY TIÊN CNC ST-SERIES

Máy tiện CNC | Haas ST-35

$80,995

MÁY TIÊN CNC ST-SERIES

Máy tiện CNC | Haas ST-40

$123,995