Chương trình NC

Chương trình NC là một file chứa các lệnh điều khiển máy, mỗi lệnh điều khiển một thao tác nào đó của máy. Các lệnh được viết bằng các mã quy định và sắp xếp theo một thứ tự để máy có thể hiểu được khi nó làm việc.

Các Lệnh trong chương trình NC

Trong máy có bộ điều khiển, nó đọc các lệnh theo thứ tự để. thực hiện quá trình gia công. Hiện nay có rất nhiều kiểu điều khiển CNC. chúng phụ thuộc vào các nhà chế tạo máy CNC. Tuy nhiên, mã quốc tế ISO được sử dụng rộng rãi nhất.

Ở Liên Xô (cũ) ngoài mã ISO người ta còn dùng mã theo TOCT 20999 – 83, ở các nước tây Âu người ta quen dùng hệ DIN 66025. Các hệ này khác nhau không nhiềểu, cho nên khi chuyển từ hệ này sang hệ khác người ta có thể ứng dùng một dàng.

Một câu lệnh theo các hệ nói trên được viết như sau: N…G ..X …Y …Z …I …J ..K …F ..S …T ..M …LF Trong đó:

N- số thứ tự của câu lệnh;

G – mã điều khiển;

X,Y,Z – tọa độ theo các trục;

I, J, K – tọa độ tâm cung tròn theo các trục X, Y, Z;

F- lượng chạy dao;

S- tốc độ cắt;

T- số thứ tự dao;

M- chức năng phụ;

LF – kết thúc một câu lệnh (có thể không ghi ký hiệu này cũng được).

Ví dụ 1:

N02 X10 Y22 Z-10 F300 S1200 M03: Có thứ tự trong chương trình là 2, cắt theo đường thắng từ vị trí hiện tại đến điểm có tọa độ X = 10, Y =22, Z = – 10, lượng chạy dao F = 300 mm/phút, số vòng quay của trục chính S= 1200 vòng/phút, dao quay theo chiếu kim đồng hồ.

Ví dụ 2:

X22 Y30 Z-1 F120 S3150 I-6 J10, có thứ tự trong chương trình là 4, cắt theo vòng tròn ngược chiều kim đổng hồ từ vị trí hiện tại đến vị trí có tọa độ X =22, Y = 30, Z = -1, lượng chạy dao F =120 mm/phút, số vòng quay trục chính S =3150 vòng/phút, tọa độ tâm cung tròn là 1 =-6 và J =10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *